Edukacja / EducationPomoc socjalna / Income Zdrowie / Health
Instagram Facebook Linkedin Twitter Youtube

ZAPYTANIE OFERTOWE

Warszawa, 27.10.2017 r.

 

ZAPYTANIE OFERTOWE                                    

 

Fundacja United Way Polska zwraca się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na prowadzenie zajęć edukacyjnych z języka polskiego, z języka angielskiego oraz z matematyki w ramach pracy Ogniska Ursynów – nowopowstałej placówki wsparcia dziennego,  przy realizacji projektu  „Lepszy Start na Ursynowie”, w okresie listopad 2017 – czerwiec 2018, wrzesień 2018-czerwiec 2019.

Nazwa projektu: „Lepszy Start na Ursynowie”– projekt realizowany w ramach IX Osi Priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 – 2020 „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej.
I Tryb prowadzonego postępowania:

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020 z dnia 19 lipca 2017 r. (obowiązujących od 23.08.2017 r.).

 

II Zamawiający: Fundacja United Way Polska, ul. Poprawna 141a 03-984 Warszawa

KRS: 0000071715, NIP: 527-12-48-329

III Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest prowadzenie zajęć edukacyjnych z języka polskiego, z języka angielskiego oraz z matematyki w ramach pracy Ogniska Ursynów  w okresie listopad 2017 – czerwiec 2018, wrzesień 2018-czerwiec 2019
IV Zakres wykonywanych zadań:

Udzielanie korepetycji indywidualnych i grupowych dla dzieci w wieku 6-18 lat, uczęszczających do placówki wsparcia dziennego oraz placówki pracy podwórkowej  przy ul. Kłobuckiej w Warszawie.

  1. Język polski: W ramach korepetycji rozwijane będą 3 kompetencje kluczowe – podnoszenie znajomości jęz. ojczystego, umiejętność budowania wypowiedzi pisemnych i ustnych, przygotowanie do testów.
  2. Matematyka: W ramach korepetycji rozwijana będzie umiejętność logicznego myślenia i wyobraźni przestrzennej, praktyczne stosowanie matematyki; zajęcia będą sprzyjać wyrównywaniu zaległości i kształtowaniu kompetencji matematycznych.
  3. Język angielski: Podnoszenie znajomości języka obcego, rozwijanie umiejętności komunikacji, przełamywanie barier w komunikacji.

V Termin realizacji zamówienia: listopad 2017 – czerwiec 2018, wrzesień 2018-czerwiec 2019

VI Wymiar czasu świadczenia usługi trenera j. polskiego, trenera matematyki i lektora j. angielskiego:

Prowadzenie zajęć edukacyjnych przewidziane jest:

  1. W przypadku trenera j. polskiego: średnio 2 razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe, średnio 14 godzin miesięcznie przez 18 miesięcy przez 1 trenera j. polskiego w okresie od  2017-06.2018, 09.2018-06.2019.
  2. W przypadku trenera matematyki: średnio 2 razy w tygodniu po 2 godziny zegarowe, średnio 14 godzin miesięcznie przez 18 miesięcy przez 1 trenera matematyki w okresie od 2017-06.2018, 09.2018-06.2019.
  3. W przypadku lektora j. angielskiego: 2-3 razy w tygodniu po 3 godziny zegarowe, średnio 28 godzin miesięcznie przez 18 miesięcy przez 1 lektora jęz. angielskiego, w okresie od  2017-06.2018, 09.2018-06.2019.

VII Miejsce świadczenia usługi trenera j. polskiego, trenera matematyki i lektora j. angielskiego:

Placówka wsparcia dziennego „Ognisko Ursynów” przy ul. Kłobuckiej 14 w Warszawie.

VIII Ogólne wymagania, jakie musi spełnić kandydat:

Wymagane: 0,5 roku doświadczenia w udzielaniu korepetycji, wykształcenie wyższe lub status studenta na kierunkach humanistycznych (trener j. polskiego),  językowych z językiem angielskim (lektor j. angielskiego), matematycznych (trener matematyki).

Umiejętności interpersonalne: kompetencje i predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą; umiejętność nawiązywania kontaktów, cierpliwość, empatia, zaangażowanie

UWAGA!

Osoby zainteresowane niniejszym zapytaniem winny wziąć pod uwagę, iż zgodnie z zasadami kwalifikowalności wydatków przyjętymi Uchwałą nr 1159/70/15 Zarządu Województwa Mazowieckiego, łączne zaangażowanie  personelu projektu /osób prowadzących zajęcia  w realizację wszystkich projektów finansowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz działań finansowanych z innych źródeł, w tym ze środków własnych Zamawiającego i innych podmiotów, nie może przekroczyć 276 godzin miesięcznie.

IX Dodatkowe warunki

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

– zmiany lub unieważnienia niniejszego ogłoszenia,

– zmiany warunków lub terminów prowadzonego zapytania ofertowego,

– unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny- wezwania Oferenta do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty,

– negocjowania ceny z Oferentem, który złoży najkorzystniejszą ofertę, w przypadku, gdy wartość oferty przewyższa kwotę środków przeznaczonych na zamówienie.

W przypadku uchylania się Wykonawcy od podpisania umowy, Zamawiający zastrzega możliwość podpisania umowy z następnym w kolejności Wykonawcą.

Zamawiający dopuszcza możliwość zwiększenia wartości zamówienia, w wysokości nie przekraczającej 50% wartości zamówienia publicznego określonego w umowie.

Wyłoniony Wykonawca/y wystawiać będzie za wykonanie zamówienia rachunek za każdy miesiąc, zgodnie z faktycznie przepracowaną liczbą godzin na podstawie przedłożonego do akceptacji Zamawiającemu karty czasu pracy.

W przypadku wyboru oferty oraz podpisania umowy, płatności przekazywane będą na wskazany numer konta w terminie 14 dni, po przedłożeniu faktury lub rachunku (nie częściej niż raz na miesiąc), z zastrzeżeniem, że warunkiem zachowania terminu jest dostępność środków na finansowanie Projektu przekazanych Zamawiającemu przez Instytucję Zarządzającą na wyodrębnionym dla tego celu rachunku bankowym

Dodatkowych informacji udziela Aleksandra Szaniawska pod numerem telefonu 881 396 864 oraz adresem e-mail: a.szaniawska@unitedway.pl

X Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy:

Załącznik nr 1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami

XI Kryterium wyboru oferty

Zamawiający dokona oceny i porównania ofert oraz wyboru oferty najkorzystniejszej w oparciu o następujące kryteria:

– kwota wynagrodzenia brutto (wraz z kosztami pracodawcy) za 1 (słownie: jedną) godzinę (60 min) świadczenia zadań trenera j. polskiego/ trenera matematyki/ lektora j. angielskiego objętego niniejszym zamówieniem – waga kryterium: 80% (max 60 pkt);

– doświadczenie w świadczeniu zadań trenera j. polskiego/ trenera matematyki/ lektora j. angielskiego– waga kryterium 20% (max 20 pkt);

Maksymalną ilość punktów w ramach kryterium „kwota wynagrodzenia brutto za 1 godzinę (60 min) realizacji zadań trenera j. polskiego/ trenera matematyki/ lektora j. angielskiego objętego zamówieniem” otrzyma najtańsza oferta według wzoru:

zaoferowana najniższa cena ofertowa brutto /cena ofertowa brutto ocenianej oferty x 80 pkt

(w ofertach podlegających ocenie)

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

W ramach kryterium „doświadczenia w udzielaniu korepetycji” Zamawiający będzie przyznawał punkty na podstawie liczby lat (12 kolejnych miesięcy) doświadczenia – ustalone na podstawie załączonego do oferty oświadczenia oferenta oraz kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem dokumentów potwierdzających posiadanie ww. doświadczenia. Oferent będzie przyznawał punkty w ramach przedmiotowego kryterium według następującego schematu:

1 rok doświadczenia – 5 punktów

powyżej 1 roku do 2 lat doświadczenia – 10 punktów;

powyżej 2 lat doświadczenia – 20 punktów;

Oferent zobligowany jest do zadeklarowania posiadanego doświadczenia (Załącznik nr 1), które następnie zostanie zweryfikowane przez Zamawiającego na podstawie dołączonych do oferty dokumentów.

Ocenę końcową oferty stanowić będzie liczba punktów otrzymanych przez ofertę jako suma punktów z oceny kryterium 1 – 2. Oferta na realizację zamówienia może uzyskać maksymalnie 100 pkt. Punkty liczone będą z dokładnością dwóch miejsc po przecinku.

Zamawiający zakłada wyłonienie trzech Wykonawców: 1 trenera j. polskiego, 1 trenera matematyki, 1 lektora j. angielskiego, którzy przedłożą najkorzystniejsze oferty wynikające z przyjętych kryteriów o których mowa w rozdz. XI niniejszego zapytania ofertowego.

XII Miejsce i sposób składania ofert:

Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres e-mail: a.szaniawska@unitedway.pl do dnia 03.11.2017r. Wykonawcy, którzy złożą ofertę w odpowiedzi na zapytanie ofertowe zostaną poinformowani o wyborze najkorzystniejszej oferty drogą e-mailową, a informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie również umieszczona na stronie internetowej https://www.unitedway.pl/

XIII Informacja o możliwości unieważnienia postępowania

Zamawiający może unieważnić zapytanie ofertowe bez dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej

w przypadku, gdy:

1)     nie złożono żadnej oferty spełniającej wymogi zapytania ofertowego;

2)     cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;

3)     wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania lub wykonanie zamówienia nie leży w interesie zamawiającego.

zal 1 do zapytania ofertowego lektor j. angielskiego

zal 1 do zapytania ofertowego trener j. polskiego

zal 1 do zapytania ofertowego trenera matematyki

 

Wesprzyj -GIVE