Regulamin Poradni „Pokonaj Kryzys”
Fundacji United Way Polska

 

§ 1

Celem Poradni jest wsparcie osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej: skuteczna, profesjonalna pomoc socjalna, psychologiczna, pedagogiczna i prawna osobom dotkniętym sytuacją kryzysową, dostarczenie niezbędnych i pełnych informacji oraz materiałów podopiecznym Poradni.

§ 2

Poradnia „Pokonaj Kryzys” działa od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00- 17.00. Na wizyty można umawiać się telefonicznie pod numerem telefonu 22 621 28 09.

§ 3

Poradnia udziela następującej pomocy:

 1. odpowiada na maile, telefony, listy. Wskazuje, gdzie osoby potrzebujące mogą się zgłaszać po pomoc blisko miejsca swojego zamieszkania,
 2. udziela wsparcia w sytuacji kryzysowej,
 3. zapewnia konsultacje specjalistów,
 4. udziela poradnictwa socjalnego, pedagogicznego, psychologicznego i prawnego,
 5. udziela wsparcia rzeczowego,

§ 4

Poradnia nie udziela pomocy finansowej osobom indywidualnym. W wyjątkowych przypadkach Koordynator Poradni, na wniosek specjalistów pracujących w Poradni, może przekazać Zarządowi Fundacji United Way Polska prośbę o udzielenie pomocy finansowej. Prezes Fundacji wydaje decyzję
o wsparciu finansowym beneficjenta.

§ 5

Beneficjenci Poradni są zobowiązani:

 1. w sposób wyczerpujący przedstawić swoją sytuację społeczną, materialną i zdrowotną,
 2. przedstawić swoje potrzeby oraz cel skierowanej prośby,
 3. umożliwić weryfikację własnej sytuacji poprzez dostarczenie drogą mailową lub pocztową dokumentacji np. medycznej (zaświadczenie lekarskie, orzeczenie o niepełnosprawności, wypis ze szpitala itd.), potwierdzającej sytuację materialną (zaświadczenia z ośrodków pomocy społecznej, zaświadczenie o zarobkach lub każdej innej wskazującej na stan beneficjenta),
 4. załączyć do przesłanego apelu formułę potwierdzającą zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Fundację. W przypadku niezałączenia klauzuli, Fundacja zastrzega sobie możliwość nieodpowiedzenia na prośbę oraz zniszczenia lub trwałego zanonimizowania wniosku.

§ 6

Poradnia zobowiązuje się do:

 1. odpowiadania, najszybciej jak to możliwe, na wszelkie prośby pisemne kierowane do Poradni,
 2. zapewnienia profesjonalnej i specjalistycznej pomocy,
 3. utrzymania dyskrecji,
 4. działania zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i przetwarzania pozyskanych danych wyłączenia w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w §1,
 5. działania zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

 

 

Wniosek o przyjęcie w poczet podopiecznych Poradni “Pokonaj Kryzys”

 

 1. Część wypełniana przez Poradnię

 

Data wpływu wniosku:
Osoba przyjmująca wniosek:
Sygnatura:
Decyzja:

 

 1. Cześć wypełniana przez Wnioskodawcę
IMIĘ I NAZWISKO

w przypadku wniosku o pomoc dla osoby niepełnoletniej prosimy podać imię i nazwisko dziecka oraz imię i nazwisko opiekuna prawnego

ADRES ZAMIESZKANIA
TELEFON
E-MAIL

 

OPIS SYTUACJI ZDROWOTNEJ, MATERIALNEJ, RODZINNEJ WNIOSKODAWCY (proszę podać informacje mające znaczenie przy ocenie wniosku)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

Oświadczenie

Zapoznałem/zapoznałam się z Regulaminem Poradni „Pokonaj Kryzys”. Oświadczam, że nie zataiłem/zataiłam żadnych informacji mających znaczący wpływ na ocenę mojego wniosku.

Do wniosku załączam następujące dokumenty potwierdzające moją sytuację:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

 

Data:

Miejscowość:

Czytelny podpis:

 

 

 

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Poradnia Pokonaj Kryzys

Fundacja United Way Polska

 

Imię i nazwisko …………………………………………………………………………………………………………

Dane kontaktowe:

 

Dane osobowe są zbierane, gromadzone i przetwarzane w celu realizacji zadań Poradni Pokonaj Kryzys prowadzonej przez Fundację United Way Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Poprawna 141a, 03-984 Warszawa (administratora danych, kontakt 226212809, biuro@unitedway.pl).

Administrator przechowuje dane niezbędne do realizacji zadań, zapewnia stały dostęp beneficjentom do treści danych, ich poprawiania lub usunięcia. Zgromadzone dane podlegają starannej ochronie, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Oświadczam, że zostałem(-am) poinformowany(-a) o celach pozyskania danych osobowych i wyrażam dobrowolnie zgodę na zbieranie i przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych
w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 922) przez Fundację United Way Polska z siedzibą w Warszawie, ul. Poprawna 141a, 03-984 Warszawa.

 

……………………………………………………………………………………………..

miejscowość, data, czytelny podpis

 

DO POBRANIA

Regulamin-Poradni-20170719 doc

Regulamin-Poradni-20170719 pdf

SUBKONTO_REGULAMIN UDOSTĘPNIENIA_v20170719