Edukacja / EducationPomoc socjalna / Income Zdrowie / Health
Instagram Facebook Linkedin Twitter Youtube

Pokonaj kryzys

logotypy: Fundusze Europejskie program regionalny, Mazowsze serce polski, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja United Way Polska realizuje w ramach osi IX Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych
i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, realizuje projekt pt.: Pokonaj kryzys, którego celem jest wzrost poziomu aktywności społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 50 osób (32 kobiet,18 mężczyzn) zamieszkujących na terenie powiatów warszawskiego, warszawskiego zachodniego, nowodworskiego, legionowskiego, wołomińskiego, mińskiego, otwockiego, piaseczyńskiego, w okresie od 01.11.2017 r. -31.03.2019 r.

Grupę docelową stanowi do 50 osób:

 • zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • niepracujących,
 • w wieku aktywności zawodowej,

należących do min. jednej z grup:

 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy,
 • osoby niesamodzielne (w tym z uwagi na stan zdrowia/niepełnosprawność),
 • osoby korzystające z Program Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

W ramach projektu przewidujemy realizację następujących działań:

 1. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 2. szkolenia i kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
 3. staże zawodowe oraz stypendium stażowe,
 4. indywidualne pośrednictwo pracy,
 5. indywidualne poradnictwo zawodowe,
 6. indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów uczestników przygotowaną przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów,
 7. indywidualne wsparcie psychologiczne, w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 8. poradnictwo psychospołeczne, obywatelskie i prawne oraz prowadzenie animacji lokalnych.

Szacuje się, iż w wyniku realizacji projektu „Pokonaj kryzys” 15 osób ( 10 kobiet, 5 mężczyzn) uzyska kwalifikacje zawodowe, co przyniesie długofalową wartość, nabycie wiedzy i umiejętności do wykorzystania w przyszłej pracy. Ponadto oceniamy, że 10 osób (6 kobiet, 4 mężczyzn) rozpocznie poszukiwanie pracy a 11 osób tj. 7 kobiet oraz 4 mężczyzn zdobędzie zatrudnienie.

Wartość projektu ogółem : 673 325, 00 zł

Wkład UE: 538 660 zł

Poziom dofinansowania: 95%

Projekt „Pokonaj kryzys” realizowany jest przez Fundację United Way Polska i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

plakat Pokonaj Kryzys, zdjęcia zawodów i narzędzia pracy zachęcaja do udziału w projekcie

Plakat informacyjny o dofinansowaniu

ulotka pokonaj kryzys - awers; narzedzia zachecajace do udzialu wprojekcie (rekawice, mlotek, koszula, dlugopis)

ulotka pokonaj kryzys- rewers; zdjecia zawodów zachecajace do udzialu w projekcie

Wesprzyj -GIVE