Edukacja / EducationPomoc socjalna / Income Zdrowie / Health
Instagram Facebook Linkedin Twitter Youtube

Lepsza przyszłość

Fundacja United Way Polska w partnerstwie z Krajowym Centrum Pracy sp. z o.o. w ramach osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, realizuje projekt pt.: Lepsza przyszłość, którego celem jest wzrost poziomu aktywności społecznej oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród 200 osób (120 kobiet, 80 mężczyzn) zamieszkujących wyłącznie tereny wiejskie województwa łódzkiego (DEGURBA 3). Przedsięwzięcie jest realizowane w okresie : 01.09.2017 r. – 31.08.2019 r.

Grupę docelową stanowi 200 osób:

 • zamieszkujących wyłącznie tereny wiejskie woj. łódzkiego (DEGURBA 3),
 • zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • niepracujących,
 • osoby lub rodziny korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej,
 • osoby z niepełnosprawnością,
 • osoby zakwalifikowane do III profilu pomocy,
 • osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa.

W ramach projektu przewidujemy realizację następujących działań:

 1. staże zawodowe oraz stypendium stażowe,
 2. szkolenia i kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
 3. indywidualne pośrednictwo pracy,
 4. indywidualne poradnictwo zawodowe,
 5. indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów uczestników przygotowaną przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów,
 6. indywidualne wsparcie psychologiczne, w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 7. poradnictwo psychospołeczne, obywatelskie i prawne.

Szacuje się, iż w wyniku realizacji projektu Lepsza przyszłość 80 osób ( 48 kobiet, 32 mężczyzn) zdobędzie zatrudnienie, 108 osób ( 65 kobiet, 43 mężczyzn) uzyska kwalifikacje zawodowe, co przyniesie długofalową wartość, nabycie wiedzy i umiejętności do wykorzystania w przyszłej pracy. Ponadto oceniamy, że 100 osób ( 60 kobiet, 40 mężczyzn) rozpocznie poszukiwanie pracy.

 

Wartość projektu ogółem : 2 775 170, 80 zł

Wkład UE: 2 358 895,18 zł

Poziom dofinansowania: 85%

Projekt Lepsza przyszłość realizowany jest przez Fundację United Way Polska w partnerstwie
z Krajowym Centrum Pracy sp. z o.o. jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020.

  

Wesprzyj -GIVE