Edukacja / EducationPomoc socjalna / Income Zdrowie / Health
Instagram Facebook Linkedin Twitter Youtube

Akcja Aktywizacja

logotypy: Fundusze Europejskie Program Regionalny, Mazowsze serce Polski, Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Fundacja United Way Polska wraz z partnerem Industry Personnel Services Sp. z o.o. realizuje w ramach osi IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, projekt Akcja Aktywizacja. Celem projektu jest włączenie społeczne 200 osób (120 kobiet, 80 mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z woj. mazowieckiego. Program jest realizowany  w okresie od
10.2017 r. – 08.2019 r.

Grupę docelową stanowi 200 osób (120 kobiet, 80 mężczyzn), wśród nich:

 • osoby bezrobotne,
 • długotrwale bezrobotne,
 • osoby zagrożone ubóstwem  lub wykluczone społecznie,
 • osoby z niepełnosprawnościami,
 • osoby o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności lub z niepełnosprawnością sprzężoną,
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i osoby z całościowymi zaburzeniami rozwoju,
 • osoby doznające wykluczenia społecznego lub zagrożone ubóstwem.

W ramach projektu przewidujemy realizację następujących działań:

 1. staże zawodowe oraz stypendium stażowe,
 2. warsztaty aktywnego poszukiwania pracy,
 3. szkolenia i kursy podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe,
 4. indywidualne pośrednictwo pracy,
 5. indywidualne poradnictwo zawodowe ,
 6. indywidualną diagnozę potrzeb i potencjałów uczestników przygotowaną przez wykwalifikowaną kadrę specjalistów,
 7. indywidualne wsparcie psychologiczne, w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społecznych,
 8. poradnictwo psychospołeczne, obywatelskie i prawne oraz prowadzenie animacji lokalnych.

W wyniku realizacji projektu „Akcja Aktywizacja” 80 osób nabędzie kompetencje społeczne, a 108 ( 65 kobiet, 43 mężczyzn) uzyska kwalifikacje zawodowe, co przyniesie długofalową wartość, nabycie wiedzy i umiejętności do wykorzystania w przyszłej pracy.

Ponadto szacujemy, że 130 osób (78 kobiet, 52 mężczyzn) rozpocznie poszukiwanie pracy a 70 osób tj. 42 kobiety oraz 28 mężczyzn zdobędzie zatrudnienie.

Wartość projektu ogółem : 2 706 782,60 zł

Wkład UE:2 165 426,08 zł

Poziom dofinansowania: 95%

Projekt „Akcja aktywizacja” realizowany jest przez Fundację United Way Polska w partnerstwie z Industry Personnel Services Sp. z o.o i jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Rekrutacja:

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie akcja aktywizacja sty-2018

Załącznik nr 1 formularz rekrutacyjny Akcja Aktywizacja

Załącznik nr 3 status na rynku pracy

Załącznik nr 4_efektywność

Załącznik nr 5_Akcja Aktywizacja

Załącznik nr 7_ Akcja Aktywizacja

  logo Industry Personnel Services - Grupa Work Service S.A.logo Fundacji United Way Polska

plakat akcja aktywizacja, rekawice robocze, młotek, zdjecia potencjalnych zawodów, koszula, długopis, oferta projektu

Wesprzyj -GIVE