Edukacja / EducationPomoc socjalna / Income Zdrowie / Health
Instagram Facebook Linkedin Twitter Youtube

Akademia Rodzica – VI e-seminarium – Cyberprzemoc w kontaktach rówieśniczych

Przedstawiamy kolejne e-seminarium realizowane w ramach projektu Akademia Rodzica, współfinansowanego ze środków m.st Warszawa. Tym razem tematem seminarium jest Cyberprzemoc w kontaktach rówieśniczych.

Zjawisko cyberprzemocy, jako stosunkowo nowe w naukach społecznych, wymaga pogłębionej analizy, opartej nie tylko na wynikach badań, ale także wspomożonej wiedzą teoretyczną z zakresu pedagogiki, psychologii i socjologii. Do jego zdefiniowana potrzebne są chociażby elementarne wiadomości na temat zjawiska przemocy i agresji w ogóle, mechanizmów działania sprawców i ofiar. Zakładając, że sama cyberprzemoc jest elementem życia  rówieśniczego trzeba by tę analizę poszerzyć również o dane występowania przemocy w kontaktach rówieśniczych dzieci i młodzieży. Zwracając uwagę na specyfikę cyberprzemocy, bardzo skrótowo ujmując ją jako krzywdzenie ludzi za pomocą dostępnych technik medialnych, można by poszerzyć jej analizę o całą gamę zagadnień związanych z Internetem i zagrożeniami jakie on niesie z np. pedofilią i wykorzystywaniem dzieci. Autorzy pierwszego w Polsce podręcznika o cyberbullyingu odchodzą od tak wielopłaszczyznowego podejścia i samo określenie cyberprzemoc odnoszą tylko do kontaktów rówieśniczych(Red. Wojtasik Ł., Jak reagować na cyberprzemoc? Poradnik dla szkół,  Biblioteka Akademii Bezpiecznego Internetu FDN, Warszawa 2007). Należy jednak pamiętać, że cały problem jest wypadkową różnych dewiacyjnych zachowań, zaniedbań i zaburzeń występujących w życiu młodzieży.

Co taką przemoc charakteryzuje?

Po pierwsze zwraca się uwagę na znaczną anonimowość, która w przemocy dotychczas znanej występuje w ograniczonym zakresie. W przypadku agresji za pomocą mediów elektronicznych stopień anonimowości jest znaczny i to ona przesądza głównie o stosowaniu cyberprzemocy, jest pewnym mechanizmem, który osłabia działanie sumienia i usprawiedliwia czyny, które łamią normy społeczne. Podobna dysproporcja występuje także w sile sprawcy i jego przewadze nad ofiarą. Siła fizyczna czy intelektu w cyberbullyingu nie ma większego znaczenia. Przewaga, o której mówi się w definicjach przemocy, w tym wypadku dotyczy głównie stałego dostępu do Internetu i zdolności posługiwania się możliwościami jakie dają nowoczesne technologie: jak chociażby umiejętność montowania filmików za pomocą edytorów nagrań filmowych czy obsługa programu, jakim jest Photoshop . Inny aspekt dotyczy szybkości z jaką działa cyberprzemoc. Internet obecnie to bardzo szybkie medium, przesyłanie nawet plików o znacznych rozmiarach następuje w jednej minucie. Powielenie materiałów, które krzywdzą ofiarę trwa ułamki sekund dlatego też usunięcie takich informacji, filmów czy zdjęć może okazać się niemożliwe- nawet gdy zostanie ujawnione. Wiąże się to także z brakiem kontroli aktywności dzieci i nastolatków w Internecie przez osoby dorosłe. Obecnie następuje znaczna dysproporcja w umiejętnościach korzystania z mediów elektronicznych między młodzieżą, a dorosłymi. Grupa, która powinna kontrolować zachowania w Sieci swoich uczniów czy dzieci, rzadziej korzysta z Internetu, niż nastolatkowie.

Dla specjalistów pracujących na co dzień z młodzieżą problem przemocy w sieci jest bardzo ważny. To w cyberprzestrzeni dochodzi często do nieakceptowanych społecznie, przemocowych zachowań, które później rzutują na relacje w klasie, grupie rówieśniczej. Stąd istotnym jest, aby nauczyciele, wychowawcy, pedagodzy pogłębiali swoją wiedzę na temat cyberprzemocy i zwiększali swoje kompetencje w tym zakresie. Dlatego zachęcamy do zapoznania się z artykułem koordynatorki projektu, który powstał w wyniku przeprowadzenia badania ilościowego w jednej z warszawskich szkół. Do tego załączamy podręcznik „Jak reagować na cyberprzemoc?”. Miłej lektury!

Wypełnij ankietę i uzyskaj dostęp do materiałów szkoleniowych

 

W sierpniu 2018 roku Fundacja United Way Polska połączyła się z Fundacją Znajdź Pomoc.
Aktualna strona internetowa Fundacji wygaśnie w dniu potwierdzenia nowego wpisu organizacji do KRS.
Zachęcamy do odwiedzenia nowej strony: www.znajdzpomoc.pl

—————

In August 2018, the United Way Polska Foundation merged with the Find Help Foundation.
The current Foundation website will expire on the day of confirmation of the new organization entry to the National Court Register.
We encourage you to visit the new website: www.znajdzpomoc.pl

Wesprzyj -GIVE